statuten

 

De vzw is opgericht op 31 mei 1992. De vzw is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie

 Sint-Hubertus (KKUSH) waarvan zij zowel het huidige als elk toekomstig reglement aanvaardt. Zij erkent de Conventie van 12 februari 1928 die een herziening inhoudt van het Pact van 6 januari 1908 en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging. Zij verbindt er zich toe elke organisatie niet aangesloten bij de KKUSH of het FCI (Fédération Cynologique Internationale) noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen.

 

ARTIKEL 2

 

De zetel van de vzw is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Watermolenstraat 67.

 

Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.

 

Het e-mailadres van de vereniging is: info@magyarvizsla.be

De website van de vereniging is: www.magyarvizsla.be

 

Het e-mailadres en de website van de vereniging kunnen door het bestuursorgaan in de statuten worden aangepast.

 

ARTIKEL 3

 

De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

 

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: liefhebbers en fokkers van de Magyar Vizsla (zowel kort- als draadhaar) nader tot elkaar te brengen en het behouden en verbeteren van deze rassen zowel wat betreft exterieur als de jachteigenschappen.

 

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn:

Informatie betreffende het ras mede te delen langs het clubblad, website, facebook, ………..

Houden en ondersteunen van activiteiten die het ras ten goede kunnen komen waaronder wandelingen, TAN, veldwedstrijden, exterieure keuring en infomomenten.

 

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

 

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

 

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

 

ARTIKEL 4

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

 

 

 

TITEL II: LEDEN

 

 

ARTIKEL 5

 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.

 

De vereniging telt zowel effectieve als niet-effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

 

Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De toetredingsvoorwaarden, de rechten en verplichtingen van de nieteffectieve leden kunnen worden bepaald door een intern reglement.

 

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

 

ARTIKEL 6

 

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan.

 

Een lid mag geen deel uitmaken van kynologische verenigingen niet aangesloten bij de KKUSH of buitenlandse kynologische verenigingen niet aangesloten bij de nationale organisatie erkend door het FCI.

 

ARTIKEL 7

 

Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als nieteffectieve leden. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een intern reglement.

 

ARTIKEL 8

 

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 250,00 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Het tijdstip van betaling wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. De leden kunnen door het bestuursorgaan worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen dertig dagen na afloop van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

 

ARTIKEL 9

 

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon of aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht en gaat onmiddellijk bij ontvangst van het schrijven in.

 

Strafmaatregelen mogen door het bestuursorgaan of door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, uitgesproken worden. Er mag geen straf uitgesproken worden zonder dat de belanghebbende per aangetekend schrijven werd uitgenodigd zich te verdedigen. Elke persoon door een straf getroffen, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologisch Raad. Het door een straf getroffen lid of niet-effectief lid zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

 

ARTIKEL 10

 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

 

 

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

 

 

ARTIKEL 11

 

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie bestuurders die benoemd worden onder de leden van de vereniging.

 

ARTIKEL 12

 

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

 

ARTIKEL 13

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

 

ARTIKEL 14

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door verlies van het lidmaatschap of door overlijden.

 

ARTIKEL 15

 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

 

Op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

 

ARTIKEL 16

 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 17

 

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

 

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.

 

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

ARTIKEL 18

 

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

 

ARTIKEL 19

 

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

 

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid of ontstentenis door de aanwezige bestuurder met de langste anciënniteit als lid en bij gelijkheid van anciënniteit als lid, de oudste in leeftijd eerst.

 

ARTIKEL 20

 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

ARTIKEL 21

 

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

 

ARTIKEL 22

 

Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders. Het bestuursorgaan benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter en kan daarnaast een secretaris,  een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 1. op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief)ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
 2. door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennisgebracht worden van de betrokkene.

 

ARTIKEL 23

 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het individuele optreden van de voorzitter of van de ondervoorzitter of van de secretaris of van de penningmeester.

 

ARTIKEL 24

 

Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 

ARTIKEL 25

 

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 26

 

Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

 

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.

 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail, gewone ofaangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
 2. door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter kennisgebracht worden van de betrokkene.

 

ARTIKEL 27

 

Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het dagelijks bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een individueel optredende dagelijkse bestuurder.

 

 

 

 

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

 

 

ARTIKEL 28

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid of ontstentenis door de aanwezige bestuurder met de langste anciënniteit als lid en bij gelijkheid van anciënniteit als lid, de oudste in leeftijd eerst.

 

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.  

 

ARTIKEL 29

 

Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:

 

 • het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoalsbepaald in het WVV,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders
 • de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de        

verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,

 • de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale

onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming, -           het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid, -           alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

 

ARTIKEL 30

 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 31

 

Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

 

ARTIKEL 32

 

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

 

ARTIKEL 33

 

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

ARTIKEL 34

Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 35

 

Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 36

 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.

 

ARTIKEL 37

 

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist.

 

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord worden.

 

ARTIKEL 38

 

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen. De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

 

 

ARTIKEL 39

 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

 

TITEL VI: ONTBINDING

 

 

ARTIKEL 40

 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

 

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars.

 

De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden, binnen de grenzen van en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

 

Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel de vereniging naar derden toe vertegenwoordigen in het kader van hun vereffeningsopdracht.

 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan één of meerdere Belgische Kynologische Verenigingen.

 

ARTIKEL 41

 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing, evenals de regels en gewoonten van de KKUSH.

 

 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 31 oktober 2020,

Wijzigingen inzake raad van bestuur :

Bij beslissing van 31/10/2020 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende bestuurders aangenomen :

COLLIER Inge, Otterstraat 12, 2300 Turnhout, geboren op 06/09/1963, te Turnhout

 VERMEYEN Koenraad, Schoonbroek 68, 2180 Antwerpen (Ekeren), geboren op 17/08/1965, te Ekeren  Bij beslissing van 31/10/2020 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :

LAMBRECHT Bernard, Watermolenstraat 67, 9700 Oudenaarde, geboren op 27/05/1966, te Oudenaarde

De huidige samenstelling van het bestuursorgaan is hierdoor als volgt:

 

Van der Zwalmen Sandrine, Steenoven 10, 9750 Ouwegem

Declercq Viviane, Ten Hove 11, 8581 Kerkhove-Avelgem

Lambrecht Bernard, Watermolenstraat 67, 9700 Oudenaarde

 

 

 

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

 


 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het individuele optreden van de voorzitter of van de ondervoorzitter of van de secretaris of van de penningmeester.

 

 

 

Het bestuursorgaan heeft op 31 oktober 2020 onder zijn leden de functies verdeeld als volgt:

 

Voorzitter: Lambrecht Bernard, Watermolenstraat 67, 9700 Oudenaarde

 

Secretaris: Van der Zwalmen Sandrine, Steenoven 10, 9750 Ouwegem

 

Penningmeester: Declercq Viviane, Ten Hove 11, 8581 Kerkhove-Avelgem

 

aan het

 

Belgisch Staatsblad

 

Uittreksel uit de statuten, aangenomen door de algemene vergadering van 31 oktober 2020:

 

 

 

 

 

Te Oudenaarde, op 31 oktober 2020,

 

 

Lambrecht Bernard

Voorzitter

 

 

 

 

Neergelegd door Malisse Thijs, Lasthebber

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

info@magyarvisla.be

Copyright by BMVC All Rights Reserved