statuten

Ondernemingsnr : 0448.038.347

Benaming : (voluit) : Belgian Magyar Vizslaclub

(verkort) : BMVC

Rechtsvorm : Vereniging Zonder Winstoogmerk

Zetel : Gensteheerweg 4, 8870 Izegem

Onderwerp akte : Wijziging van Maatschappelijke zetel en statuten, wijziging raad van bestuur.

Wijziging van de maatschappelijk zetel

De maatschappelijk zetel van de vereniging wordt overgebracht vanaf 19/01/2018 naar het volgend adres: 2300

Turnhout, Otterstraat 12.


Wijziging statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, …)

De algemene vergadering van 19/01/2018, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen

inzake aanwezigheid, heeft in haar zitting besloten de statuten als volgt te wijzigen:


TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: BELGIAN MAGYAR VIZSLACLUB, afgekort BMVC en is

opgericht op 31 mei 1992.

De vzw is aangesloten bij het koninklijk Kynologische Unie Sint-Hubertus (KKUSH) waarvan zij zowel het

huidige als elk toekomstig reglement aanvaardt. Zij erkent de Conventie van 12 februari 1928 die een

herziening inhoudt van het Pact van 6 januari 1908 en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische

Vereniging. Zij verbindt er zich toe elk organisatie niet aangesloten bij de KKUSH of het FCI (Fédération

Cynologique Internationale) moreel, noch daadwerkelijk te steunen.


ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 2300 Turnhout, Otterstraat 12 en ressorteert onder het gerechtelijk

arrondissement Antwerpen.

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien regels in acht neemt

zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in de statuten.


ARTIKEL 3

Het doel van de vereniging is liefhebbers en fokkers van de Magyar Vizsla (zowel kort- als draadhaar) nader tot

elkaar te brengen. Daarbij het behouden en verbeteren van deze rassen zowel exterieur als de

jachteigenschappen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken o.a. door allerhande informatie betreffende het ras mede te delen langs

het clubblad, website, facebook, enz…, maar ook door het houden en ondersteunen van activiteiten die het ras

ten goede kunnen komen. Voorts door alle andere middelen die het doel kunnen bevorderen mits deze niet in

strijd zijn met de KKUSH of met de wet.


ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden.


ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve en toegetreden

leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering,

komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

Effectieve leden zijn de personen die voorkomen in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel

van de vzw. Deze hebben ook stemrecht op de algemene vergadering.

Toegetreden leden zijn personen die bij de vereniging zijn aangesloten, eventueel een lidkaart hebben en

deelnemen aan de activiteiten. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden kunnen worden

ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. De leden en

toegetreden leden mogen geen deel uitmaken van kynologische verenigingen niet aangesloten bij de KKUSH of

buitenlandse kynologische verenigingen niet aangesloten bij de nationale organisatie erkend door het FCI.


ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de algemene

vergadering wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend

bij de raad van bestuur.


ARTIKEL 7

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen al ere-, bescherm-,

steunende- of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden.

Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in het huishoudelijk reglement.


ARTIKEL 8

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum €250,00 verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt

vastgesteld door de algemene vergadering. Het tijdstip van betaling wordt vastgesteld door de raad van

bestuur. De leden kunnen door de raad van bestuur worden aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde

termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen dertig dagen na afloop van de bepaalde termijn, wordt geacht

ontslagnemend te zijn.


ARTIKEL 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij gewoon of aangetekend schrijven aan de

raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van een lid.


ARTIKEL 10

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging

en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Strafmaatregelen mogen door de raad van bestuur of door de algemene vergadering, op voorstel van de raad

van bestuur, uitgesproken worden. Er mag geen straf uitgesproken worden zonder dat de belanghebbende per

aangetekend schrijven werd uitgenodigd zich te verdedigen. Elk persoon door een straf getroffen, heeft het

recht in hoger beroep te gaan bij de kynologische raad. Het door een straf getroffen lid of toegetreden lid zal

hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in

kennis gesteld worden.


ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur van tenminste drie bestuurders die lid zijn van BMVC.

Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen.

In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.


ARTIKEL 12

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.


ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van de stemmen van de

aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De

bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.


ARTIKEL 14

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag,

door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of

vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel

uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit

ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum

is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen een aanvaardbare termijn de algemene vergadering

bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan in

schriftelijk in kennis zal stellen.


ARTIKEL 15

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is

bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de

algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en

beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college: De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen

indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van

stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing

gelaten. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die

hem vervangt doorslaggev


ARTIKEL 16

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergaderingen van

de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de

vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of de oudste in lidmaatschap van de aanwezige bestuurders.


ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die goedgekeurd en/of aangepast worden op de eerstvolgende

vergadering en die bewaard worden in een daartoe bestemd register.


ARTIKEL 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Het mag

geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten, de wet en de regels en gewoonten van de KKUSH.


ARTIKEL 19

Elke bestuurder uit de Raad van Bestuur kan geldig tekenen namens de vereniging tegenover bpost (zoals

bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen) of voor andere pakjesdiensten.

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig

besluit of van enige machtiging.


ARTIKEL 20

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid

overdragen aan één van de bestuurders. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een

ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de

vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige

bestuurders, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur

b) door afzetting door de raad van bestuur bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders die

hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent

door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis

gebracht worden van de betrokkene.


ARTIKEL 21

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de

vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de ondervoorzitter, de

secretaris de penningmeester, of in geval er geen functies verdeeld worden, door één bestuurder, die alleen

kan/kunnen handelen


TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING


ARTIKEL 22

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van

de raad van bestuur. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door ondervoorzitter of

de oudste in lidmaatschap van de aanwezige bestuurders. Een lid kan zich echter door een ander lid op de

algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.


ARTIKEL 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

· het wijzigen van de statuten,

· de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

· de benoeming en de afzetting van de commissarissen,

· het verschaffen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

· de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

· de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

· de uitsluiting van een lid van de vereniging,

· de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

· alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.


ARTIKEL 24

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens als het doel van de

vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan de raad van bestuur, de

uitvoeringsbevoegdheid wordt gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.


ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.


ARTIKEL 26

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve

leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te

behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen

binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden

op de veertigste dag na dit verzoek.


ARTIKEL 27

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door

een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per

gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste acht dagen voor de vergadering.


ARTIKEL 28

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door

de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden,

moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20e van de leden

ondertekend zijn en tenminste twee dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn.

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.


ARTIKEL 29

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige en/of

vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en

ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de

stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.


ARTIKEL 30

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is

vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt

dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze

vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering

mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke

statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen

vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met

een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de

waarde van een tegenstem.

Statutenwijzigingen zullen binnen de maand het verschijning in het staatsblad na de goedkeuring meegedeeld

worden aan het Secretariaat van de Vergadering der Afgevaardigden van de KKUSH.


ARTIKEL 31

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van

het doel der vereniging vereist.


ARTIKEL 32

Een meerderheid van 2/3de der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is vereist voor het

uitsluiten van een lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. Bij

uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om

in zijn verdediging te kunnen voorzien.


ARTIKEL 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt en worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan

op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.


TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN


ARTIKEL 34

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend

boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt

binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.


TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING


ARTIKEL 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene

vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is

om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet

uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een

tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige

of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde

stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één

of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffening-voorwaarden. De activa

zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan één of meerdere Belgische Kynologische

verenigingen.


ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet

van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen toepasselijk, evenals de regels en gewoonten van de KKUSH.


Wijzigingen inzake raad van bestuur :


Bij beslissing van 19/01/2018 wordt de stopzetting van de activiteiten van volgende bestuurders aangenomen :

UYTDENHOUWEN Etienne, Molenstraat 134, 2070 Zwijndrecht, geboren op 27/06/1959, te Antwerpen

VERCAUTEREN Evelien, Heulken 11, 9968 Assenede (Bassevelde), geboren op 25/06/1992, te Gent

STROBBE Katrien, Gentseheerweg 4, 8870 Izegem, geboren op 11/09/1971, te Izegem


Bij beslissing van 19/01/2018 worden de volgende personen tot bestuurder benoemd :

· Vermeyen Koenraad Joannes Walter Lucas, Schoonbroek 68 te 2180 Ekeren, geboren op 17/08/1965 te Ekeren

· Van der Zwalmen Sandrine Christine Andree Marie, Steenoven 10 te 9750 Ouwegem, geboren op 25/01/1966 te Oudenaarde

· Collier Inge Yolande Thérèse Maria Jeanne, Otterstraat 12 te 2300 Turnhout, geboren op 06/09/1963 te Turnhout

· Declercq Viviane Julia Alice, Ten Hove 11 te 8581 Kerkhove-Avelgem, geboren op 12/09/1961 te Avelgem

De raad van bestuur is bijgevolg als volgt samengesteld :

- Vermeyen Koenraad Joannes Walter Lucas, Schoonbroek 68 te 2180 Ekeren, geboren op 17/08/1965 te Ekeren

- Van der Zwalmen Sandrine Christine Andree Marie, Steenoven 10 te 9750 Ouwegem, geboren op 25/01/1966 te Oudenaarde

- Collier Inge Yolande Thérèse Maria Jeanne, Otterstraat 12 te 2300 Turnhout, geboren op 06/09/1963 te Turnhout

- Declercq Viviane Julia Alice, Ten Hove 11 te 8581 Kerkhove-Avelgem, geboren op 12/09/1961 te Avelgem


Bevoegdheden van de raad van bestuur :

De raad van bestuur oefent haar mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar

verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden. De raad van bestuur vertegenwoordigt de

vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij

wet of door deze statuten aan de algemene vergadering worden toegekend. De raad van bestuur benoemt zelf

elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

Gemachtigden (bevoegdheden van de gemachtigden en de wijze van uitoefenen ervan) :


De raad van bestuur van 19-01-2018 heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in functie benoemd :

· Voorzitter : Vermeyen Koenraad Joannes Walter Lucas, Schoonbroek 68 te 2180 Ekeren

· Ondervoorzitter : Van der Zwalmen Sandrine Christine Andree Marie, Steenoven 10 te 9750 Ouwegem

· Secretaris : Collier Inge Yolande Thérèse Maria Jeanne, Otterstraat 12 te 2300 Turnhout

· Penningmeester : Declercq Viviane Julia Alice, Ten Hove 11 te 8581 Kerkhove-Avelgem


Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de

vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de ondervoorzitter, de

secretaris, de penningmeester, of in geval er geen functies verdeeld worden, door één bestuurder, die alleen

kan/kunnen handelen.


Te Turnhout,


Vermeyen Koenraad

Voorzitter


Neergelegd door Collier Inge

Secretaris

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

info@magyarvisla.be

Copyright by BMVC All Rights Reserved