huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement


Art. 1: Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorziet.


Art. 2: Handelaars van honden worden niet toegelaten als lid. Als handelaars in honden worden beschouwd de personen die honden kopen en verkopen enkel uit winstbejag andere dan deze uit eigen kweek.


Art. 3: Citaat uit de statuten neerlegging 23-01-2018: ARTIKEL 3 Het doel van de vereniging is liefhebbers en fokkers van de Magyar Vizsla (zowel kort- als draadhaar) nader tot elkaar te brengen. Daarbij het behouden en verbeteren van deze rassen zowel de jachteigenschappen, karakter, genetische eigenschappen als exterieur. De vereniging tracht dit doel te bereiken o.a. door allerhande informatie betreffende het ras mede te delen langs het clubblad, website, facebook, enz…, maar ook door het houden en ondersteunen van activiteiten die het ras ten goede kunnen komen. Voorts door alle andere middelen die het doel kunnen bevorderen mits deze niet in strijd zijn met de KKUSH of met de wet.

Het dagelijks bestuur heeft ten alle tijden het mandaat om te beslissen over alle onbeschreven situaties. Zij verbinden zich ertoe om de Vizsla-liefhebber bij te staan in raad en daad. Alle communicatie hierover verloopt via info@magyarvizsla.be


Art. 4: BESTUUR

Bestuurders worden, voor een periode van 4 jaar gekozen uit de effectieve leden op de Algemene statutaire Vergadering (AV). Tijdens de Algemene statutaire ledenvergadering worden de bestuursfuncties door de overige effectieve leden goedgekeurd. Het bestuur bestaat uit:

Het dagelijks bestuur: Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester.

Effectieve leden, met of zonder functie, kunnen het dagelijks bestuur bijstaan en taken zoals verslaggever op zich nemen.


Art. 4/1: De Algemene Vergadering wordt samengesteld door de Secretaris en de Penningmeester. Op de dagorde van de Algemene vergadering staan volgende agendapunten:


Aanwezigheidslijst

Volmachten

Uitnodiging AV

Verslag AV en jaarverslag vorige AV 

Jaarrekening van voorbije werkjaar

Inventaris

Kwijting aan bestuurders

Begroting voor volgend werkjaar

Activiteiten kalender Dagelijks bestuur

Lijst effectieve leden, toegetreden leden, overzicht samenstelling commissies.


Art. 4/2: Elk jaar treedt één vierde van het DB af, volgens de vooraf door het bestuur opgesteld rooster. De leden van het DB zijn herkiesbaar. Nieuw gekozen bestuurders worden op het rooster van aftreden geplaatst op de plaats van de bestuurder die zij vervangen.


Art. 4/3: Alle bestuurders zijn verplicht hun taken en plichten correct en plichtsgetrouw te volbrengen. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Terugbetaling van kosten is toegestaan.


Art. 4/4: Ieder lid in de het bestuur heeft één stem. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter. (Uitgezonderd stemmingen waarvoor een twee derde meerderheid voorzien is.)


Art. 4/5: De functies van bestuurders van de Raad van Bestuur kunnen niet gecumuleerd worden. Leden van de Raad van Bestuur mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin.


Art. 4/6: De bestuurders worden bijgestaan door 4 Commissies, voorgezeten door een verantwoordelijke Commissie Voorzitters die op regelmatige basis verslag uitbrengen bij de Raad van Bestuur. Het is mogelijk om nieuwe commissies in het leven te roepen, als er voldoende expertise aanwezig is om deze adequaat te leiden. De commissies zijn: 

- Communicatie

- Events

- Veld & Show

- Fok

- Jacht, in opbouw


Art. 5: FUNCTIES RAAD VAN BESTUUR

De Voorzitter van de Raad van Bestuur leidt alle vergaderingen. Hij regelt de volgorde van de agendapunten op de bestuursvergadering en op de 4+4 (4 dagelijks bestuur + 4 commissievoorzitters). Hij zorgt voor de toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te geven en/of te ontnemen of de vergadering te doen verlaten. De voorzitter is belast met de algehele leiding van de club, geeft leiding aan de bestuursorganen binnen de club, leiden van bestuurs- en andere vergaderingen. Vertrouwenspersoon van de club. De voorzitter is het boegbeeld van de club en zorgt voor de aansturing van zijn team. Hij is de beheerder van de info@magyarvizsla.be en beantwoord de inkomende mails met een kort standaard antwoord waarna hij de nodige personen aanspreekt om een antwoord te formuleren. 

Samen met de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormt de voorzitter de Raad van Bestuur welke prioriteiten kan stellen en ook ingrijpen in projecten en in alle commissies van de club indien dit nodig mocht blijken als deze niet naar behoren zouden functioneren. 


Art. 5/1: De Ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Hij heeft dezelfde rechten en plichten.


Art. 5/2: De Secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging waarvan hij kopie houdt en er op elke bestuursvergadering verslag over uitbrengt. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie. Hij houdt de verslagen bij van alle door de vereniging gehouden vergaderingen. Hij duidt een verslaggever aan die een verslag van elke bestuursvergadering maakt. Doet al het nodige om een AV op te zetten. Zorgt dat de statuten aanpassingen die nodig zijn en neerlegging ervan.


Art. 5/3: De verslaggevers (geen officiële functie binnen de Raad van bestuur) rechtstreeks en/of onrechtstreeks ondersteunen zij de functie van de secretaris en de Commissievoorzitters in het maken van verslagen tijdens de diverse besprekingen en nemen zo de functie van de secretaris op zich. De verslagen van de besprekingen moeten afgewerkt bij de secretaris terecht komen. 


Art. 5/4: Penningmeester voert van de financiële administratie van de club. Verantwoordelijke beheer van de sponsoring dossiers en het organiseren van de fondsenwerving. Bijhouden en actualiseren van de boekhouding. Doet al het nodige om een AV op te zetten.


Art. 5/5: De Commissievoorzitters worden zo administratief bijgestaan in het maken van verslagen, maar blijven eindverantwoordelijken van de verslagen, zij keuren dus elk verslag voor het verzenden naar de secretaris@magyarvizsla.be Indien de Commissievoorzitter niet aanwezig kan zijn op vergaderingen zal deze een plaatsvervanger aanduiden.


Art. 5/5;1: De commissie 'Communicatie' verbindt zich ertoe alle emailverkeer (info@magyarvizsla.be) te beantwoorden en richting de toegewezen commissies door te sturen om onze leden een zo correct mogelijk antwoord te kunnen bieden. Indien een email gelezen en doorgestuurd werd, zal deze altijd beantwoord worden met een standaard antwoord, in afwachting van het te versturen antwoord. Daarnaast staat de commissie verantwoordelijk voor alle publicatie via sociale media, zoals Facebook (https://www.facebook.com/Belgianmagyarvizslaclub/) en Instagram (http://www.pictaram.net/user/5644775442). Deze kunnen jullie als leden altijd in de gaten houden om leuke 'wedstrijden', nieuwtjes, etc. te weten te komen. Wat betreft de website (www.magyarvizsla.be) is deze op dit moment aan een grote onderhoudsbeurt bezig. We proberen alle gegeven wat betreft fokkers, activiteiten, gegevens van de club zo up-to-date mogelijk te houden. Dit vraagt enig geduld van jullie als leden. De website wordt zo goed als wekelijks op dit moment geüpdatet, dus er nieuwe informatie komt telkenmale beschikbaar. 

Om dit alles draaiende te houden bestaat onze commissie uit Laurance Kortooms (commissievoorzitter), Koen Vermeyen, Philip Bosteels, Tim Feusels en Inge Collier.


Art. 5/5;2: De taak van de commissie ‘Evenementen’ is het organiseren en verzorgen van evenementen en activiteiten die dienen ter ontspanning van onze leden en ter bevordering van de clubgeest. We vinden het belangrijk om mensen met een Vizsla (of toekomstige eigenaren) de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten. Wij zorgen er met onze commissie voor dat op onze events alles vlot verloopt. 

De door ons georganiseerde evenementen zijn een aanvulling op de activiteiten die door andere commissies georganiseerd worden. Wij verzorgen meestal eendaags evenementen maar het komt voor dat een activiteit een heel weekend beslaat. Onze jaarlijkse evenementen worden gecommuniceerd via website, bulletin en flyer. 

Heb je zelf een idee voor een evenement aarzel niet en neem contact op met ons! info@magyarvizsla.be 

Om dit alles draaiende te houden bestaat onze commissie uit Martin Goethals (commissievoorzitter), Koen Vermeyen, Zus Dewitte, Tim Feusels, Sofie Creemers, Bernard Lambrechts en Veerle Defever.


Art. 5/5;3: De commissie ‘Show- en Veldwerk', heeft als doelstelling: 

Hondeneigenaars begeleiden en informeren met raad en daad binnen het show- en veldwerk. 

· Kalender en uitslagen bijhouden van de wedstrijden. 

· Begeleiden van inschrijvingen voor wedstrijden. 

· Informeren waar bijscholingen en cursussen worden georganiseerd voor zowel show- en veldwerk. 

· Helpen organiseren van wedstrijden met commissie Events.

· Advies voor het behalen van titels bij KUSH-KMSH.

Om dit alles draaiende te houden bestaat onze commissie uit Tony Destorme (commissievoorzitter), Koen Vermeyen, Viviane Declerq, Zus Dewitte, Martin Goethals.


Art. 5/5;4: De commissie ‘Fok’ van de BMVC heeft als doel om leden en aangesloten fokkers in te lichten op alle vlakken aangaande:

-   het verantwoord fokken

-   het verschaffen van informatie aangaande geplande en geboren nesten

-   geïnteresseerden informeren in hun zoektocht naar een geschikte pup

-   het verschaffen van info aangaande dekreuen

-   Onze visie over herplaatsen van Vizsla’s: Voor Vizsla’s met stamboom die herplaatst moeten worden kunnen we instaan.  Stel dat een Vizsla met stamboom zich aandient dan moet de eerste reactie zijn om de fokker hierover aan te spreken.  Dat is een doelstelling op zich dat een fokker zich het lot van zijn pups ter harte neemt gedurende gans hun leven. Dit is zeker als signaal die we als BMVC ook naar aangesloten fokkers dienen te geven.  Voor Vizsla’s waar we helemaal geen afkomst, … van kennen doen we dit niet, hoe erg we de situatie ook vinden, dit kunnen we als rasvereniging niet oplossen. Onze commissie bestaat uit een goede mix van theoretische en praktische kennis op alle gebieden die nodig zijn om gepast informatie te verschaffen.  Toch zijn we er ons zeer van bewust dat we niet alle waarheid in pacht hebben maar gaan er wel voor om steeds de meest actuele en correcte informatie door te geven naar wie erom vraagt. Om dit alles draaiende te houden bestaat onze commissie uit Nils Serneels (commissievoorzitter), Koen Vermeyen, Zus Dewitte, Tony Destorme, Freya Curinckx, Inge Collier.


Art. 5/5;5: De commissie 'Jacht' van de BMVC is in opbouw.


Art. 6: Lidmaatschap

Beroepsfokkers kunnen zich niet kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. Beroepsfokkers zijn mensen die meer dan 2 nesten per jaar of meer dan 3 nesten in twee jaar fokken, waarvan ze eigenaar of mede-eigenaar zijn. Fokkers die wel aangesloten zijn, mogen contact leggen met potentiële vizsla-baasjes. Fokkers die hun nesten willen aankondigen op de Website van BMVC kunnen dat enkel indien zij langer dan 1 jaar lid zijn. 


Art. 6/1: BMVC raadt haar leden ten stelligste aan een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid”

(familiale verzekering), die ook schade door huisdieren dekt, af te sluiten.

Daar eigenaars van huisdieren ten alle tijden verantwoordelijk zijn voor hun huisdier, ook als ze met BMVC op stap zijn.

Op samenkomsten georganiseerd door BMVC dienen leden zich te houden aan wat wettelijk voorgeschreven wordt. Honden dienen zodoende aangelijnd te zijn tenzij deze doorgaan op losloopzones die dit toelaten. BMVC kan niet aansprakelijk gesteld worden.


Art. 6/2: Lid worden kan eenvoudig door storting van het jaarlijks lidgeld ten bedrage van 30 Euro op de bankrekening van de club en het invullen van het online inschrijvingsformulier.

Lidgeld betaald voor 1/9: is geldig voor het lopende jaar = € 30,00

Lidgeld betaald na 1/9: is geldig tot het einde van het lopende jaar = € 15,00.

Het lidgeld loopt altijd samen met het kalenderjaar. Na ontvangst van lidgeld ontvang je ook alle publicaties van de club en kan u genieten van voordelen die de club aanbiedt, maar ook deelnemen aan de evenementen die BMVC organiseert.


Art. 6/3: Door uw inschrijving beschikken wij over je naam- en adresgegevens en word je automatisch opgenomen in het ledenbestand. De gegevens van de leden worden enkel intern gebruikt en niet gedeeld met derden. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te stellen van activiteiten, uitslagen van wedstrijden, uitnodigingen allerhande mee te delen In het kader van de GDPR is …….

Ook mensen die buiten de Belgische grenzen wonen kunnen lid worden en onderwerpen zich aan dezelfde regels. Alle leden mogen vrij gebruik maken van de diensten die BMVC kan leveren (publiceren van dekreuen, beschikbare nesten…) op voorwaarde dat het betrokken lid min. 1 jaar lid is.


Art. 6/4: Periodiek geeft de club een “Vizsla-bulletin” uit met alle laatste nieuws in verband met de Vizsla. In de regel zijn er 2 uitgaves per jaar. Via dit medium blijf je perfect op de hoogte van het reilen en zeilen van de Vizsla in België.


Art. 6/5: Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd, waaraan je als lid kan deelnemen. Voor sommige activiteiten die inschrijvingsgeld vergen, geniet je als lid bovendien van een verlaagd inschrijvingsgeld. Traditionele activiteiten zijn:

TAN: Test natuurlijke jachtaanleg 

Vizsladag - jaarlijkse ras tentoonstelling

Strandwandeling


Art. 6/5;1 Gedragsregels op evenementen voor hond en eigenaar: Het is belangrijk dat de hond die deelneemt zich behoorlijk weet te gedragen. Zijn er incidenten is het normaal dat men ingrijpt, het is echter daar niet de moment om uw hond opvoedkundig de les te spellen. Er wordt NIET gestraft, er is niets dat een fikse ‘NEEN’ met een korte ruk aan de leiband niet kan oplossen. Vaak kan de spanning aangevoeld worden, voorspellen, wees hier allert voor en handel ernaar.  Indien er wel iets mis loopt tussen de honden, blijf ten allen tijde hoffelijk. 


Art. 6/6: Daarnaast kunnen er nog speciale activiteiten worden georganiseerd, toelichtingen, vertegenwoordiging op allerlei activiteiten aangaande de hondensport, etc.


Art. 6/7: BMVC wil zijn leden stimuleren om deel te nemen aan Kampioenschappen zowel binnenland als buitenland om zo de naam van de Belgian Magyar Vizslaclub uit te dragen en te vertegenwoordigen, hiervoor zijn speciale regelingen te treffen, neem contact op met info@magyarvizsla.be zodat we dit kunnen bespreken.


Art. 6/8: Het insturen van het inschrijvingsformulier en de betaling van het lidgeld de facto betekent dat statuten en de reglementen dienen nageleefd te worden

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

info@magyarvizsla.be

Copyright by BMVC All Rights Reserved