huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement B.M.V.C.  

Publicatiedatum : 29/01/2023 

 

Art. 1: Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten van de vereniging niet voorziet.


Art. 2: Handelaars van honden worden niet toegelaten als lid. Als handelaars in honden worden beschouwd de personen die honden kopen en verkopen enkel uit winstbejag andere dan deze uit eigen kweek.


Art. 3: Het doel van de vereniging staat omschreven in de neergelegde statuten d.d. 23/1/2018, citaat : “Het doel is liefhebbers en fokkers van de Magyar Vizsla (zowel kort- als draad haar) nader tot elkaar te brengen. Daarbij het behouden en verbeteren van deze rassen zowel exterieur als de jacht eigenschappen”

 

De vereniging tracht dit doel te bereiken o.a. door allerhande informatie betreffende het ras mede te delen langs het clubblad, website, facebook, enz…, maar ook door het houden en ondersteunen van activiteiten die het ras ten goede kunnen komen. Voorts door alle andere middelen die het doel kunnen bevorderen mits deze niet in strijd zijn met de KKUSH of met de wet.

 

Het dagelijks bestuur heeft ten alle tijde het mandaat om te beslissen over alle onbeschreven situaties. Zij verbinden zich ertoe om de Vizsla-liefhebber bij te staan in raad en daad. Alle communicatie hierover verloopt via info@magyarvizsla.be

 

Art. 4: BEHEERRAAD


Beheerders worden, voor een periode van 4 jaar gekozen uit de effectieve leden op de Algemene statutaire Vergadering (AV). Tijdens de Algemene statutaire ledenvergadering worden de bestuursfuncties door de overige effectieve leden goedgekeurd. De beheerraad bestaat uit:

 1. Het dagelijks bestuur ( DB ) : Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester.
 2. Effectieve leden, met of zonder functie, kunnen het dagelijks bestuur bijstaan en taken zoals verslaggever op zich nemen.

 

Art. 4/1:

Op de dagorde van de Algemene vergadering staan volgende agendapunten:

 1. Aanwezigheidslijst
 2. Volmachten
 3. Uitnodiging AV
 4. Verslag AV en jaarverslag vorige AV
 5. Jaarrekening van voorbije werkjaar
 6. Inventaris
 7. Kwijting aan bestuurders
 8. Begroting voor volgend werkjaar
 9. Activiteiten kalender Dagelijks bestuur
 10. Lijst effectieve leden, toegetreden leden, overzicht samenstelling commissies

 

Art. 4/2: Elk jaar treedt één vierde van het DB af, volgens de vooraf door het bestuur opgesteld rooster. De leden van het DB zijn herkiesbaar. Nieuw gekozen beheerders worden op het rooster van aftreden geplaatst op de plaats van de beheerder die zij vervangen.

 

Art. 4/3: Alle beheerders zijn verplicht hun taken en plichten correct en plichtsgetrouw te volbrengen. Het mandaat van beheerders is onbezoldigd. Terugbetaling van kosten is toegestaan.

 

Art. 4/4: Ieder lid in de beheerraad heeft één stem. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter. (Uitgezonderd stemmingen waarvoor een twee derde meerderheid voorzien is.)

 

 

Art. 4/5: De functies van het dagelijks bestuur kunnen niet gecumuleerd worden. Leden van het Dagelijks Bestuur mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin.

 

Art. 5: BEHEERRAAD FUNCTIES

De Voorzitter van de beheerraad leidt alle vergaderingen. Hij regelt de volgorde van de agendapunten op de bestuursvergadering. Hij zorgt voor de toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te geven en/of te ontnemen of de vergadering te doen verlaten. De voorzitter is belast met de algehele leiding van de club, geeft leiding aan de bestuursorganen binnen de club, leiden van bestuurs- en andere vergaderingen. Vertrouwenspersoon van de club. De voorzitter is het boegbeeld van de club en zorgt voor de externe contacten en contracten. Samen met de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormt de voorzitter het dagelijks bestuur welke prioriteiten kan stellen en ook ingrijpen in projecten van de club indien dit nodig mocht blijken als deze niet naar behoren zouden functioneren. 

 

De Ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid . Hij heeft dezelfde rechten en plichten.

 

De Secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging waarvan hij kopie houdt en er op elke beheerraadsvergadering verslag over uitbrengt. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie. Hij houdt de verslagen bij van alle door de vereniging gehouden vergaderingen. Hij duidt een verslaggever aan die een verslag van elke bestuursvergadering maakt. Doet al het nodige om een AV op te zetten. De secretaris zorgt voor de nodige aanpassingen aan de statuten en de  neerlegging ervan, al dan niet via een lasthebber. 

 

De Penningmeester voert de financiële administratie van de club. 

Verantwoordelijke beheer van de sponsoring dossiers en het organiseren van de fondsenwerving. Bijhouden en actualiseren van de boekhouding. 

 

BMVC heeft als doel om leden en aangesloten fokkers in te lichten op alle vlakken aangaande:

 • het verantwoord fokken
 • het verschaffen van informatie aangaande geplande en geboren nesten
 • geïnteresseerden informeren in hun zoektocht naar een geschikte pup
 • het verschaffen van info aangaande dekreuen
 • Onze visie over herplaatsen van Vizsla’s: Voor Vizsla’s met stamboom die herplaatst moeten worden kunnen we instaan. Stel dat een Vizsla met stamboom zich aandient dan moet de eerste reactie zijn om de fokker hierover aan te spreken.  Dat is een doelstelling op zich dat een fokker zich het lot van zijn pups ter harte neemt gedurende gans hun leven. Dit is zeker als signaal die we als BMVC ook naar aangesloten fokkers dienen te geven.  Voor Vizsla’s waar we helemaal geen afkomst, van kennen doen we dit niet, hoe erg we de situatie ook vinden, dit kunnen we als rasvereniging niet oplossen.

 

Art. 6: Lidmaatschap

Beroepsfokkers kunnen zich niet kandidaat stellen voor het Dagelijks Bestuur. Beroepsfokkers zijn mensen die meer dan 2 nesten per jaar of meer dan 3 nesten in twee jaar fokken, waarvan ze eigenaar of mede-eigenaar zijn. Fokkers die wel aangesloten zijn mogen contact leggen met kandidaat-toekomstige Vizsla baasjes. Fokkers en leden met een gelegenheidsnest die hun nesten willen aankondigen of hun dekreu wensen voor te stellen dienen langer als 1 jaar lid te zijn, wat betekent dat tussen het tijdstip van betaling en de publicatie minimum 366 dagen verlopen zijn en het lidgeld voor het hierop aansluitende kalenderjaar dient betaald te zijn. 

 

1/ BMVC raadt haar leden ten stelligste aan een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” (familiale verzekering) die ook schade door huisdieren dekt af te sluiten. Dit omdat eigenaars van huisdieren ten alle tijden verantwoordelijk zijn voor hun huisdier ook als ze met BMVC op stap zijn. Op samenkomsten georganiseerd door BMVC dienen leden zich te houden aan wat wettelijk voorgeschreven wordt. Honden dienen zodoende aangelijnd te zijn tenzij deze doorgaan op losloopzones die dit toelaten. BMVC kan niet aansprakelijk gesteld worden.

 

2 / Lid worden kan eenvoudig door storting van het jaarlijks lidgeld ten bedrage van 40 Euro op de bankrekening van de club en het invullen van het online inschrijvingsformulier.

Het niet of niet volledig invullen van het online inschrijvingsformulier heeft als risico voor het lid dat in het kader van de KKUSH licentie ( verzekeringsregeling volgens reglement KKUSH ) deze dekking niet verleend wordt. BMVC kan in zo een geval niet aansprakelijk gesteld worden. 

Op het online-inschrijvingsformulier dienen naam en voornaam, adres en geboortedatum van het te verzekeren lid en met opgave van de volledige naam en geboortedatum van de Vizsla’s in eigendom.  De KKUSH licentie verzekert dus slechts 1 lid per betaald lidgeld,  u geeft ons dus best als te  verzekeren persoon door wie het vaakst met de hond deelneemt aan shows, trainingen, wedstrijden... 

In het kader van de KKUSH licentie heeft BMVC als taak om de verstrekte ID info door te geven en zijn medewerking te verlenen tot het mede-invullen van de aangifte van ongeval. 

Voor alle info omtrent deze verzekering en de opvolging van schadedossiers geldt dat dit rechtstreeks verloopt tussen het lid en KKUSH en / of de door KKUSH aangestelde verzekering. BMVC heeft hierin geen enkele beslissingsmacht. 

Het lidgeld wordt per kalenderjaar beschouwd ;

Lidgeld betaald voor 1/9 en vroeger als de jaarlijkse Vizsla dag ( exterieurkeuring )  is geldig voor het lopende kalenderjaar = € 40,00

Lidgeld betaald na 1/9 en na de jaarlijke Vizsla dag ( exterieurkeuring ): is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar = € 20,00.

Het lidgeld loopt altijd samen met het kalenderjaar. Na ontvangst van lidgeld ontvang je ook alle publicaties van de club en kan u genieten van voordelen die de club aanbiedt maar ook deelnemen aan de evenementen die BMVC organiseert.  Het bestuur kan jaarlijks het lidgeld aanpassen voor het daarop volgende jaar. Dit in functie van de evolutie van de kosten. 

 

Art. 6/3: Door uw inschrijving beschikken wij over je naam- en adresgegevens en bent u  automatisch opgenomen in het ledenbestand. De gegevens van de leden worden enkel intern gebruikt en niet gedeeld met derden, tenzij met KKUSH in het kader van de licentie-regeling. 

Ook mensen die buiten de Belgische grenzen wonen kunnen lid worden volgens dezelfde regels. 

 

Art. 6/4: Periodiek geeft de club een “Vizsla-bulletin” uit met alle laatste nieuws in verband met de Vizsla. Er zijn 2 uitgaves per jaar. Via dit medium blijf je perfect op de hoogte van het reilen en zeilen van de Vizsla in België.

 

Art. 6/5: Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd, waaraan je als lid kan deelnemen. Voor sommige activiteiten die inschrijvingsgeld vergen, geniet je als lid bovendien van een verlaagd inschrijvingsgeld. Traditionele activiteiten zijn:

TAN: Test natuurlijke jachtaanleg  Vizsladag - jaarlijkse ras tentoonstelling Strandwandeling.

De activiteitenlijst wordt regelmatig op onze website aangepast. 

Er wordt van de deelnemers verwacht dat baasje en hond een passend gedrag vertonen en alert zijn om in te grijpen bij een mogelijks gevaarlijke situatie met betrekking tot het gedrag van de hond ten opzichte van andere honden / personen enz. …. Honden met agressief gedrag of die niet voldoende gehoorzamen kunnen door elk effectief bestuurslid of door de aangestelde ringcommisaris, lesgever, jury direct en zonder verhaal uit de activitieit / wedstrijd gezet worden. In dit geval wordt er geen inschrijvingsgeld terugbetaald. 

 

 

Art. 6/6: Daarnaast kunnen er nog speciale activiteiten worden georganiseerd, toelichtingen, vertegenwoordiging op allerlei activiteiten aangaande de hondensport, etc.

 

Art. 6/7: BMVC wil zijn leden stimuleren om deel te nemen aan Kampioenschappen en de EC Cup Vizsla om zo de naam van de Belgian Magyar Vizslaclub uit te dragen en te vertegenwoordigen, hiervoor zijn speciale regelingen te treffen, neem contact op met info@magyarvizsla.be zodat we dit kunnen bespreken. Zo zal B.M.V.C. ook zorgen voor de huldiging van een jaarlijkse laureaat. 

 

Het al dan niet tussenkomen in de kosten om deel te nemen aan deze evenementen en voor het uitreiken van het laureaat wordt per geval geëvalueerd door het bestuur en is geen vanzelfsprekendheid. 

 

Art. 6/8: Het insturen van het inschrijvingsformulier en de betaling van het lidgeld de facto betekent dat statuten, huishoudelijk- en in betreffend geval het fokreglement dient nageleefd te worden.

 

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

info@magyarvizsla.be

Copyright by BMVC All Rights Reserved