• Stichtingsvergadering : 31 mei 1995

   

  Op de stichtingsvergadering van 31 mei 1992 zijn hierna genoemde personen:

  Dhr. BLOMME Jo, Keiberg 42, 8551 Heestert

  Dhr. CINJAERE Koen, Meensesteenweg 7, 8870 Izegem

  Dhr. CINJAERE Luc, Koestraat 180, 8800 Rumbeke

  Dhr. COPPENS Jeroen, Mombeekdreef 92, 3500 Hasselt

  Dhr. COUCKE Roger, Kongoweg 10, 8500 Kortrijk

  Dhr. CRAPS Luc, Lindeboomstraat 25/66, 3080 Tervuren

  Dhr. DE CLOEDT Alfons, Nieuwe Steenweg 67, 8377 Zuienkerke

  Dhr. DEMARET Jean-Yves Okegembaan 146, 9400 Ninove

  Dhr. DE WAELE André, Voetweg 15, 9830 St.-Martens-Lathem

  Dhr. DE SMET Stan, Hilda Ramstraat 49, 2600 Antwerpen

  Dhr. GROOSMAN Marc, Smisseweg 15, 8755 Ruiselede

  Dhr. KERR John, Louisastraat 59, 3120 Tremelo

  Dhr. LAUWEREINS Paul, Steenweg op Kester 9, 1670 Pepingen

  Dhr. MAES Roland, Gordunakaai 90, 9000 Gent

  Dhr. OP DE BEECK Alfons, A. Cleynenslaan 12, 3140 Keerbergen

  Dhr. UYTDENHOUWEN Etienne, Molenstraat 134, 2070 Zwijndrecht

  Dhr. VAES Guy, Vilvoordelaan 62, 1830 Machelen

  Dhr. VANDENBROUCKE Kurt, Bovekerkestraat 46, 8680 Koekelare

  Dhr. VAN DER HAEGEN Vincent, Tempelstraat 22, 9500 Ophasselt

  Mevr. VAN DER ZWALMEN Sandrine, Tempelstraat 22, 9500 Ophasselt

  Mevr. VANSIELEGHEM Arlette, Fleriskotstraat 59, 8680 Leffinge

  Dhr. VERHULST Marc, Kastanjelaan 14, 2980 Kappelen

   

  allen van Belgische nationaliteit

   

  Dhr. HARGITAI Miklos, Rue de la Maillebotte 1, 1400 Nivelles
  van Hongaarse nationaliteit overeengekomen met elkaar en met allen die later zullen toetreden een vereniging zonder winstoogmerk op te richten onder de volgende voorwaarden.

  De oprichtingsstatuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 1992 (N.13794)

   

 • Art. 1 - Naam

   

  De vereniging is opgericht op 31 mei 1992 onder de benaming: “BELGIAN MAGYAR VIZSLACLUB”, vereniging zonder winstoogmerk. In de hierna volgende artikelen zal zij genoemd worden: “de vereniging”. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk ogenblik ontbonden worden mits inachtname van artikel 27 en 28 van deze statuten.
  Het boekjaar van de vereniging behelst een volledig kalenderjaar, behalve in 1992, waar het loopt van bij de oprichting tot 31 december 1992.

 • Art. 2 - Aansluiting KUSH

   

  De vereniging zal haar aansluiting vragen bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (KKUSH) waarvan zij zowel het huidige als elk toekomstig reglement aanvaardt. Zij erkent de Conventie van 12 februari 1928 die een herziening inhoudt van het Pact van 6 januari 1908 en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging. Zij verbindt er zich toe elke organisatie niet aangesloten bij de KKUSH of het FCI (Fédération Cynologique Internationale) noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen.

 • Art. 3 - De zetel van de vereniging

   

  is gevestigd te 9402 Ninove, Eggerstraat-Noord 25, behorend tot het gerechtelijk arrondissement Aalst.

  De zetel kan verplaatst worden door goedkeuring van de algemene vergadering.

 • Art. 4 - Het doel

   

  het doel van de vereniging is fokkers en liefhebbers van de Magyar Vizsla (zowel kort- als draadhaar) nader tot elkaar te brengen, het verbeteren van deze rassen zowel wat betreft exterieur als de jachteigenschappen en het gebruik van deze rassen te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken o.a. door het houden van vergaderingen, lezingen, vertonen van dokumentaire films, het steunen en inrichten van tentoonstellingen, clubmatches en wedstrijden, het verlenen van voorlichting betreffende aankoop, verzorging, fokkerij en opvoeding van de Magyar Vizsla; het steunen van andere kynologische manifestaties.
  Voorts door alle andere middelen die het doel kunnen bevorderen mits deze niet in strijd zijn met de bepalingen van de KKUSH of met de wet.

 • Art. 5 - De leden

   

  Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder bedragen dan zeven. Buitenlanders zijn tot de vereniging toegelaten; nochtans moet twee derden der leden de Belgische nationaliteit bezitten. Zij mogen geen deel uitmaken van kynologische verenigingen niet aangesloten bij de KKUSH of van buitenlandse kynologische verenigingen niet aangesloten bij de nationale organisatie erkend door het FCI.


  De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. De ereleden zijn toegetreden leden. De steunende leden en leden, zijnde gewone en gezinsleden, zijn effectieve leden.
  Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage, doch hebben geen stemrecht. Verder hebben zij dezelfde rechten als de effectieve leden. Deze worden bepaald in het huishoudelijk reglement.


  Steunende leden zijn leden die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage van ten minste het dubbele van het bedrag van het gewoon lidmaatschap steunen.


  Als gewone leden kunnen aangenomen worden, zij die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Als gezinslid wordt aanvaard hij/zij die de jaarlijkse bijdrage betaalt en deel uitmaakt van een gezin, waarvan minstens één lid de gewone bijdrage heeft betaald.

 • Art. 6 - Om lid van de vereniging te worden

   

  Om lid van de vereniging te worden moet men zich schriftelijk tot het secretariaat wenden. De lijst van de kandidaatleden wordt zo spoedig mogelijk via het clubblad bekendgemaakt. Eventuele bezwaren tegen het lidmaatschap dienen binnen de maand na het verschijnen van dit clubblad aan de Raad van Bestuur meegedeeld te worden. Deze onderzoekt de eventuele bezwaren en bij het weigeren van een kandidaatlid is de Raad van Bestuur niet gehouden de reden hiervan op te geven.

 • Art. 7 - Het lidmaatschap eindigt

   

  door overlijden, schriftelijke ontslagname, wanbetaling, bewuste handelingen strijdig met de statuten en uitsluiting.
  De uitsluiting dient uitgesproken te worden door de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige leden.

 • Art. 8 - De ontslaggevende, geschorte en uitgesloten leden

   

  evenals de erfgenamen van een overleden lid hebben geen recht op de bezittingen van de vereniging. Zij kunnen het bedrag van de bijdragen gestort door hen of door hun lasthebbers niet terug eisen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van de rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen. Zij zijn echter wel gehouden tot de betaling van de eventuele achterstallige bijdragen.

 • Art. 9 - De verplichting van elk lid

   

  is strikt beperkt tot het bedrag van zijn bijdragen.

 • Art. 10 - Het Bedrag

   

  der jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks door de algemene vergadering bepaald en bedraagt maximum vijftig euro (50,00 €) voor de gewone leden en zevenendertig euro vijftig cent (37,50 €) voor de gezinsleden.
  De jaarlijkse bijdrage is verschuldigd door elk lid wiens naam voorkomt op de ledenlijst afgesloten op één januari van elk jaar.

 • Art. 11 - Strafmaatregelen

   

  mogen door de Raad van Bestuur of door de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, uitgesproken worden. De Raad van Bestuur en de algemene vergadering mogen echter geen straf uitspreken zonder dat de belanghebbende per aangetekend schrijven werd uitgenodigd zich te verdedigen. Elk lid, door een straf getroffen, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad.
  Het door een straf getroffen lid zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

   

 • Art. 12 - De Raad van Bestuur

   

  bestaat uit minstens drie leden en wordt door en uit de leden gekozen. De mandaten van de bestuurders vangen aan en eindigen op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De taak van de bestuurders, alsmede de wijze van aftreden wordt bij het huishoudelijk reglement bepaald. Bij niet-vernieuwing der mandaten van de Raad van Bestuur op de voorziene tijdstippen, blijven de betreffende bestuurders hun funktie waarnemen tot op het ogenblik dat in hun vervanging kan worden voorzien. Kunnen niet tot bestuurder benoemd worden de personen die handel drijven in honden en/of honden tegen betaling in pension of voor africhting opnemen.

   

 • Art. 13 - De Raad van Bestuur is gemachtigd

   

  om bij het ontstaan van één of meerdere tussentijdse vacatures, een voorlopige plaatsvervanger aan te duiden tot de eerstvolgende statutaire algemene vergadering.


 • Art. 14 - Elke nieuwe kandidaat

   

  moet zijn kandidatuur schriftelijk stellen vóór 15 januari.

 • Art. 15 - De vereniging is niet aansprakelijk

   

  voor verbintenissen aangegaan door de leden zonder de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur.

 • Art. 16 - De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

   

  welke samen het dagelijks bestuur vormen.

 • Art. 17 - Bevoegdheden

   

  De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer van de vereniging en de verwezenlijking van haar doel. Alles wat niet uitdrukkelijk volgens de statuten of de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

   

 • Art. 18 - Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur

   

  handelt alle lopende zaken af en treedt op in naam van de vereniging in spoedeisende gevallen, doch geeft hiervan verantwoording op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

 • Art. 16 - De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester4

   

  welke samen het dagelijks bestuur vormen.

 • Art. 18bis - De voorzitter

   

  van de Raad van Bestuur leidt alle vergaderingen. Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor de toepassing der statuten en huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te geven en/of te ontnemen of de vergadering te doen verlaten. Hij ondertekent de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen.
  De ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid. Hij heeft dezelfde rechten en plichten.
  De secretaris voert alle briefwisseling van de vereniging, waarvan hij kopie houdt en er op elke Raad van Bestuursvergadering verslag over uitbrengt. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie. Hij houdt de verslagen bij van alle door de vereniging gehouden vergaderingen, evenals de kasverslagen.
  De verslaggever verzorgt de redactie van het clubblad. Hij stelt een verslag op van elke Raad van Bestuursvergadering. Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de activiteiten van de vereniging. Dit verslag zal na goedkeuring van de Raad van Bestuur op de dagorde van de statutaire algemene vergadering worden geplaatst.
  De schatbewaarder is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging. Voor het doen van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen behoeft hij de goedkeuring van de Raad van Bestuur. Hij is gelast met het bijhouden van de boekhouding en legt verantwoording af voor zijn beheer. Hij zorgt voor de financiële afwikkeling van ieder door de vereniging gehouden manifestatie. De rekeningen en de verantwoordingsstukken worden voor de jaarlijkse statutaire algemene vergadering aan een onderzoek onderworpen door een door de leden aangestelde kascommissie van twee leden die geen lid zijn van de Raad van Bestuur. De goedkeuring door de algemene vergadering van de rekeningen wordt beschouwd als décharge aan de penningmeester voor diens beheer van het verlopen jaar. Van alle door de vereniging aanvaarde leden houdt hij een alfabetische en numerieke lijst bij. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de ledenlijst; voor de opname der nieuwe leden, na aanvaarding door de Raad van Bestuur; voor de inning der gelden; de verzending der lidkaarten en het doorgeven van de namenlijst der leden.
  Alle bestuurders hebben als taak de anderen te helpen in de uitvoering van hun funktie. De niet in funktie benoemde bestuurders komen hiervoor het eerst in aanmerking.

   

   

 • Art. 19 - Verbintenissen met betrekking tot het dagelijks beheer

   

  worden door één lid van het dagelijks bestuur geldig ondertekend. Voor notariële akten is de handtekening van twee leden van het dagelijks bestuur vereist. In juridische aangelegenheden zal de vereniging vertegenwoordigd worden door de voorzitter of door een gevolmachtigde aan te duiden door de Raad van Bestuur.

 • Art. 20 - De algemene vergadering

   

  is het hoogste orgaan van de vereniging. Alle gewone, gezins- en steunende leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd.

 • Art. 20bis - De algemene vergadering heeft volgende bevoegdheden:

   

  • de wijziging van de statuten
  • de benoeming en afzetting van de bestuurders
  • de benoeming en afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging
  • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
  • de goedkeuring van de begroting en van de rekening
  • de ontbinding van de vereniging
  • de uitsluiting van een effectief lid
  • de omzetting van de vzw in vso (vennootschap met een sociaal oogmerk)
  • alle gevallen waarin de statuten dit voorzien

   

 • Art. 21: De jaarlijkse statutaire algemene vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen

   

  in de loop van het eerste trimester, plaats en datum door de Raad van Bestuur te bepalen. De eerste jaarlijkse statutaire vergadering zal plaats hebben tijdens het eerste trimester van 1993.
  Buitengewone vergaderingen kunnen belegd worden zo dikwijls als de Raad van Bestuur dit nodig acht of wanneer één vijfde van het aantal leden daartoe een met reden omkleed verzoek doet. In dit laatste geval roept de Raad van Bestuur een buitengewone algemene vergadering samen binnen de maand volgend op het verzoek. Elk lid brengt één stem uit. Het stemmen bij volmacht en per brief is niet toegelaten. Van de te houden algemene vergadering geeft de Raad van Bestuur, met opgave van de dagorde, ten minste dertig dagen van te voren kennis aan de leden.

   

 • Art.22 - De RvB is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.

   

  De algemene vergadering geeft ontlasting aan de bestuurders. De besluiten van de algemene vergadering worden via het clubblad aan de leden en aan derden meegedeeld en liggen ter inzage op de zetel van de vereniging.

 • Art. 23 - Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen,

   

  zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus één, voor zover bij de wet niet anders is bepaald. De wijze van stemmen wordt door het huishoudelijk reglement bepaald.

 • Art. 24 - Begroting en rekeningen

   

  Elk jaar worden de rekeningen van het voorgaande jaar opgesteld en wordt de begroting voor het lopende jaar opgemaakt. Beide worden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar door de Raad van Bestuur ter goedkeuring neergelegd bij de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.

 • Art. 25 - Wijzigingen

   

  aan de statuten kunnen alleen geschieden op voorstel van de Raad van Bestuur of op voorstel van ten minste twintig leden, welk voorstel minstens twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen op zich moet hebben verenigd, uitgebracht in een algemene vergadering, waarop minstens twee derden der stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn.
  Indien twee derden van de stemgerechtigde leden niet aanwezig zijn, wordt er een tweede algemene vergadering belegd, waarop ongeacht het aantal aanwezigen, de wijzigingen worden goedgekeurd met een meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijzigingen worden minstens vijftien dagen vóór de behandeling ter kennis gebracht van de leden.
  Wanneer de wijziging enkel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige leden.
  Statutenwijzigingen zullen binnen de maand na goedkeuring medegedeeld worden aan het Secretariaat van de Vergadering der Afgevaardigden van de KKUSH.

   

 • Art. 26: Het huishoudelijk reglement

   

  wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en regelt alle zaken waarin deze statuten niet voorzien. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten, met de wet en de regels en gewoonten van de KKUSH.

 • Art. 27: ontbinding en vereffening

   

  In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.


 • Art. 28: Tot ontbinding van de vereniging

   

  kan alleen overgegaan worden in een speciaal daartoe belegde algemene vergadering, welke ten minste vier weken van te voren moet worden bijeengeroepen. Het besluit tot de ontbinding is dan slechts genomen, mits een meerderheid voorzien in artikel vijfentwintig van deze statuten. Na betaling van de schulden zal het netto-actief aan één of meerdere Belgische kynologische vereniging(en) worden toegewezen. De Vergadering der Afgevaardigden waarvan sprake in artikel 25 van deze statuten heeft het recht na te gaan of deze bepaling werd nageleefd.


 • Art. 29: Diverse

   

  Voor al wat niet in deze statuten voorzien is gelden de bepalingen van de wet van 27.06.21 op de VZW en de regels en gewoonten van de KKUSH.

  Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de statutaire algemene vergadering van 11/11/2005.

   

  De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt:
  Voorzitter ad-interim: DE VLEMINCK Luc, Eggerstraat Noord 25, 9402 Ninove–Meerbeke
  Ondervoorzitter : VAN DER ZWALMEN Sandrine, Steenoven 10, 9750 Zingem-Ouwegem
  Secretaris: SCHOONJANS Gilbert, Landuitstraat127, 9470 Denderleeuw
  Schatbewaarder: DE VLEMINCK Luc, Eggerstraat Noord 25, 9402 Ninove–Meerbeke
  Leden: VAN BUGGENHOUT Jos, Driesstraat 84, 1861 Wolvertem
  VERHEEKE Eric, Pamelstraat 180, 1770 Liedekerke